OBWIESZCZENIE obręb Wasilków (m. Horodnianka)

Wasilków, 12.01.2017 r.

BGGN.6220.24.2014

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz., 353 z późn. zm.) zawiadamia, że ponownie przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

na budowie kurnika o obsadzie 155 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 15/1 położonej w obręb Wasilków, (m. Horodnianka), gmina Wasilków

 

zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku o nr 408.213/F-18/6/16 z dnia 07.12.2016 roku.

 

            Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Wasilkowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. W związku z tym Burmistrz Wasilkowa wystąpił o ponowne zaopiniowanie i uzgodnienie warunków realizacji powyższego przedsięwzięcia.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

            Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wasilkowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

           

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 21

 

Dodana: 16 styczeń 2017 10:48

Zmodyfikowana: 16 styczeń 2017 10:48

Lista stron