Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BGGN.6220.4.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą

Wasilków, 12.05.2016 r.

BGGN.6220.4.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam, że dnia 05.05.2016 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.4.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

  • realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą nieobjętej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarze położonym w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 200 Puszcza Knyszyńska PLB200003 oraz w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 i w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. W. Sławińskiego;

  • budowie sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km;

  • budowie drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km;

pn.: „budowa osiedla budynków jednorodzinnych i dwurodzinnych (bliźniaków) wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdami realizowanego na działkach o nr ewid. 735/4, 734, 732, 735/3 (działki inwestora), 726, 743, 737 (działki gminne) położonych w m. Woroszyły, obręb geodezyjny Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, powiat białostocki województwo podlaskie”

realizowanego na terenie gminy Wasilków na wniosek Pana Dariusza Minkiewicza z dnia 12.02.2016 r.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 21

Obwieszczenie umieszczono:

1. Biuletyn informacji publicznej pod adresem: bip.wasilkow.pl

2. Tablica ogłoszeń zewnętrzna, wewnętrzna, w miejscu inwestycji, dnia: ….................... podpis:

Zdjęto dnia: ........................................ podpis:

Dodana: 13 maj 2016 14:07

Zmodyfikowana: 13 maj 2016 14:07

Lista stron