Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017-2023”.

Wasilków, 24.08.2017 r.

BGGN.042.1.2017.AR

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 47 i 54 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r., poz. 353 ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017-2023”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją do w/w programu, udostępnionego w formie papierowej w pok. 25 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pod adresem www.wasilkow.pl w zakładce „Rewitalizacja” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

 

w terminie od 24.08.2017 r. do 14.09.2017 r.

Wnioski i uwagi można składać w w/w terminie:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Wasilków, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7,

-na adres e-mail: rewitalizacja@wasilkow.pl (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem).

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, (nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wasilkowa.

Dodana: 24 sierpień 2017 10:59

Zmodyfikowana: 24 sierpień 2017 11:02

Lista stron