OBWIESZCZENIE z dnia 30.03.2015

W dniu 16.03.2015 wpłynął raport Pani Agnieszki Kamińskiej opracowany przez mgr inż. Andrzeja Dubrawskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 155 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 15/1 położonej w obręb Wasilków, (m. Horodnianka), gmina Wasilków.

Wasilków, 2015.03.30

BGGN.6220.24.2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 16.03.2015 wpłynął raport Pani Agnieszki Kamińskiej, opracowany przez mgr inż. Andrzeja Dubrawskiego, sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 155 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 15/1 położonej w obręb Wasilków, (m. Horodnianka), gmina Wasilków.

W/w inwestycja została zaliczona do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Mając na uwadze opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak WOOŚ-II.4240.5.2015.JK z dnia 05.02.2015r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w opinii nr 12/NZ/2014 znak NZ.4461.7.2015 z dnia 20.01.201r. oraz postanowienie Burmistrza Wasilkowa znak BGGN.6220.24.2014 z dnia 18.02.2015r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Wasilkowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 23, w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wasilkowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczen

Dodana: 26 listopad 2015 08:19

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 08:42

Lista stron