OBWIESZCVZENIE o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B Sielachowskie – Osowicze ze zjazdami, przebudową przepustu, z budową i przebudową infrastruktury technicznej (gm. Wasilków)”

Wasilków, 03.01.2017 r.

BGGN.6220.25.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 03.01.2017 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.25.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B Sielachowskie – Osowicze ze zjazdami, przebudową przepustu, z budową i przebudową infrastruktury technicznej (gm. Wasilków)” powiat białostocki, województwo podlaskie - na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z dnia 18.10.2016 r.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

zewnętrznej / parter / I piętro / w miejscu inwestycji, dnia: .............................       podpis:

Zdjęto dnia: ........................................               podpis:

Dodana: 5 styczeń 2017 09:34

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2017 09:34

Lista stron