XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 30 listopada 2017 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Informuję, iż w dniu 30 listopada 2017 roku, o godzinie 15-ej
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Wasilków (w sąsiedztwie rejonu Panerka).
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 22. Uchwała w sprawie zbycia majątku gminy na cel publiczny.
 23. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
 24. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wasilków na lata 2018 – 2022”.
 25. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wasilków.
 26. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 27. Uchwała w sprawie przyjęcia zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wasilków.
 28. Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wasilków publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.
 29. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/285/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe.
 30. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/300/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków.
 31. Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.
 32. Uchwała w sprawie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
 33. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2017 – 2023.
 34. Uchwała w sprawie zmian do budżetu.
 35. Zapytania i wolne wnioski.
 36. Sprawy różne.
 37. Przyjęcie protokołu z XXXVII z sesji Rady Miejskiej.
 38. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Piotr Adam Półtorak

Dodana: 22 listopad 2017 12:09

Zmodyfikowana: 22 listopad 2017 16:23