XX sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 31 marca 2016 roku, o godzinie 15-ej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się
XX sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2016 r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nadanego Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  w Wasilkowie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji
  i deklaracji podatkowych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.

 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 r.

 8. Zapytania i wolne wnioski.

 9. Sprawy różne.

 10. Przyjęcie protokołów z XIX sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 11. Zamknięcie obrad sesji

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Dodana: 24 marzec 2016 09:17

Zmodyfikowana: 31 marzec 2016 14:01