Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie w dniu 9 czerwca 2016 roku o godzinie 14.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Temat posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi na działanie kierownika jednostki organizacyjnej gminy.

  2. Analiza, ocena i zaopiniowanie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015, sprawozdania finansowego gminy za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.

  3. Praca nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa
    za rok 2015.

  4. Sprawy różne.

  5. Przeprowadzenie kontroli w sołectwie Woroszyły.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji

Rafał Czaplejewicz

Dodana: 3 czerwiec 2016 11:12

Zmodyfikowana: 3 czerwiec 2016 11:12