Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.37 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.Nr poz.2147 z 2016 r.)

Burmistrz Wasilkowa ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Wólka Przedmieście oznaczonych jako działki:

Nr geodezyjny 312 o pow. 0,9800 ha – cena wywoławcza zł. 40.000,-

Nr geodezyjny 310 o pow. 0,6400 ha – cena wywoławcza zł. 70.000,-

+ Vat 23% , który będzie doliczony do cen osiągniętych w przetargu.

Nr Księgi Wieczystej BI1B/00058246/5.

W/w nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego, są obciążone obowiązkiem wykonania rekultywacji do dnia 31.12.2018 r.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7 pokój Nr 7.

Przetarg odbędzie się dnia 02.03.2017 r. o godz.10,00 w sali Nr 5 tut. Urzędu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 28.02.2017 r przelewem na konto w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku z siedzibą w Wasilkowie Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w.w. konto. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny

nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada

na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. Koszt umowy ponosi nabywca.

Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

W/w ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, na stronie internetowej tut. Urzędu i w gazecie Kurier Poranny.

Wasilków, dnia 30.01.2017 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel.85-71-85-233 w.24

                                                                                                     Załącznik do Zarządzenia Nr …………..

                                                                                                     z dnia …… stycznia 2017 r.

                                                                                                     Burmistrza Wasilkowa

 

 

                                                 W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze zamiany.

 

 

 

 

Nr

działki

 

 

w ha

 

Nr KW

 

 

 

Położenie

   ulica

 

Przeznaczenie

   w planie

 

Forma

sprzedaży

 

     Cena

nieruchomości

w złotych

 

    

115/2

115/3

115/4

115/5

115/6

115/7

115/8

 

 

 

0,0393

0,0750

0,0024

0,0579

0,0259

0,1369

0,0090

 

 

 

BI1B/00162977/0

 

 

 

Wasilków

 

 

 

brak miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania

 

 

  

        

 

bez przetargu

 

 

 

 

      

 

 2.975,-  

     5.678,-

       182,-

     4.383,-

    1.961,-

   10.363,-

       681,-

 

 

Uwaga: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 31.01.2017 r.

 

Sprzedaż nastąpi w zamian za nabycie na rzecz Gminy działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22/14 o pow. 0,3468 ha położonej w obrębie Wasilków.

 

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,       w Kurierze Porannym i na stronie bip.wasilkow.pl

 

 

 

Wasilków, dnia 30.01.2017 r.

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel. 85 71 85 233 w.24    

                                                                          Załącznik do Zarządzenia Nr ……………...

                                                                           z dnia ….. stycznia 2017 r.

                                                                          Burmistrza Wasilkowa

 

                                             W Y K A Z

 

nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

Nr

działki

 

 

w ha

 

Nr KW

 

 

 

Położenie

   ulica

 

Przeznaczenie

   w planie

 

Forma

sprzedaży

 

     Cena

nieruchomości

w złotych brutto

 

  

3560/9

 

 

 

 

 

 

3464/2

 

 

 

 

 

 

815/29

 

0,0460

 

 

 

 

 

 

0,0121

 

 

 

 

 

 

0,0014

 

BI1B/00060858/5

          

  

 

 

 

 

 

BI1B/00106237/1

 

 

 

 

 

 

 

BI1B/00238623/8

 

          

 

Wasilków ul. Wołowicza

 

 

 

 

 

Wojtachowska

 

 

 

 

 

 

Jakimy

 

 

 

 

brak planu

 

 

 

 

 

 

brak planu

 

 

 

     

 

brak planu

bez

przetargu

      

 

 

 

 

bez przetargu

 

 

 

 

 

bez przetargu

 

33.682,-

w tym VAT 23%

+koszty przygotowania dokumentacji

402,-

 

10.705.-             w tym VAT 23%

+ koszty przygotowania dokumentacji   zł. 402,-

 

1.220,-

w tym VAT 23%

+ koszty przygotowania dokumentacji

zł. 402,-

 

 

Uwagi: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działki na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 31.01.2017 r.

 

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,
w Kurierze Porannym i na stronie internetowej bip.Wasilkow.pl.

 

 

Wasilków, dnia 30.01.2017 r.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz                          

tel.85-71-85-233 w.24

 

Dodana: 1 luty 2017 14:35

Zmodyfikowana: 1 luty 2017 14:35