ogłoszenie o przetargu na nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży obręb Wasilków gm. Wasilków- dz. 1117

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

           Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U z 2014 r., poz. 1490),

 

Burmistrz Wasilkowa ogłasza  I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków, dla której         w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00040587/8, oznaczonej jako działka nr geodezyjny 1117 o powierzchni 0,6400 ha – cena wywoławcza 460 000 zł + Vat 23%, który będzie doliczony do ceny osiągniętej  w przetargu - wadium wynosi 46 000 zł.

 

Przeznaczenie terenu wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wasilków: I-P-6 - przemysł, usługi, wytwórczość.

Rada Miejska Wasilkowie podjęła uchwałę intencyjną  NR VI/75/19 w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilków w rejonie  ul. Supraślskiej.

 

      Przetarg odbędzie się dnia 19 kwietnia 2023 r. o godz. 1000 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

      Wadium w wysokości podanej powyżej należy wpłacić do dnia 14 kwietnia 2023 r. przelewem na konto PKO BP Nr 63 1020 1332 0000 1302 1249 3872 w tytule podając numer geodezyjny działki. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.

      Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

      Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

       Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypisz Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

       W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemne z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej, a w przypadku nabywania do majątku osobistego pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

 

        Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę za nabycie nieruchomości należy uiścić w terminie nie krótszym niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Koszt umowy ponosi nabywca.

        Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

        Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

       Szczegółowych informacji dotyczących ww. działki można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 85 7185400 w. 024.

       Ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej i na stronie www.bip.wasilkow.pl

 

 

 

 

Wasilków, 06.03.2023  r.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

tel. 85 7185400 w 024

Dodana: 8 marzec 2023 08:18

Zmodyfikowana: 13 marzec 2023 15:08