Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 28.04.2017 r.

BGGN.271.02.2017.SB

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia

dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie

realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków”

- jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.):

1)  uzupełniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) poprzez udostępnienie wzoru umowy - w załączeniu,

b) poprzez udostępnienie druków załączników nr 2, 5, 6 i 7 SIWZ;

2)  zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) w części dokumentacji dotyczącej prac elektrycznych poprzez zmianę tabliczek bezpiecznikowych

we wnękach słupowych na izolowane złącza kablowe;

b) w punkcie 10. Opis sposobu przygotowania ofert w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Nie otwierać przed...” zmienia się datę na 2017-05-17; pozostała część nie ulega zmianie;

c) w punkcie 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Termin składania ofert...” zmienia się datę na 2017-05-17; pozostała część nie ulega zmianie;

d) w punkcie 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w zdaniu rozpoczynającym się od słów:

„Otwarcie ofert nastąpi...” zmienia się datę na 2017-05-17; pozostała część nie ulega zmianie;

e) w punkcie 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego

na takich warunkach po podpunkcie a) dopisuje się:

„b)  zmniejszenie umownego zakresu robót zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy,

c)  w przypadku zaistnienia przypadku opisanego w podpunkcie b) zmniejszenie wynagrodzenia

Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 5 Umowy,

d)  odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności

zgodnie z § 13 ust. 1 Umowy,

e)  odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia innych przypadków,

niż opisanych w podpunkcie d), zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy”.

Powyższe zmiany prowadzą do następujących zmian w ogłoszeniu o zamówieniu:

1.  Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 05/05/2017

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 17/05/2017

Czas lokalny: 11:00.

2.  Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Oferta musi zachować ważność do:

Zamiast:

Data: 03/07/2017

Powinno być:

Data: 15/07/2017.

3.  Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 05/05/2017

Czas lokalny: 11:15

Powinno być:

Data: 17/05/2017

Czas lokalny: 11:15.

Dodana: 28 kwiecień 2017 14:36

Zmodyfikowana: 28 kwiecień 2017 14:36