Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Podaruj magiczne Święta"

Wasilków, dn. 09.12.2020

Ogłoszenie
o możliwości składania uwag do oferty


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.:  ""Podaruj magiczne Święta" złożonej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Sochoniach, 16-010 Sochonie, ul. Polna 7.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 16 grudnia 2020 r. (środa) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska@wasilkow.pl.

Dodana: 10 grudzień 2020 14:18

Zmodyfikowana: 10 grudzień 2020 14:18