OBWIESZCZENIE ICP-26-16 PGE-Kopyłow siećnN Wasilków 2757, 2543 ...

Wasilków 30.06.2016r.

BGGN.6733.26.2016.K.3

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV na dz. nr ewid.: 2757, 2543, 2665, 2475, 2749/2, 2746/2, 2700/3, 2698/5, 6111, 2736, 2731, 2734/1, 2727, 2726/2, 2683/3, 2508, 2506 w obr. geod. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin pełnomocnik: Krystyna Kopyłow ul. Daszyńskiego 4, 16-010 Wasilków została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

  2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 1 lipiec 2016 11:25

Zmodyfikowana: 1 lipiec 2016 11:25