Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

 

Ogłoszenie nr 500064619-N-2017 z dnia 24-11-2017 r.

Gmina Wasilków : Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 574888-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 71-85-400 wewn. 022, e-mail kancelaria@wasilkow.pl, faks 857 185 700.

Adres strony internetowej (url): http://www.wasilkow.pl/

Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BGGN.271.14.2017.SB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z wykonaniem przyłącza oświetleniowego, tj. w szczególności na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni 540,00 m2, na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni 222,00 m2, na przełożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni 105,00 m2, układaniu kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie o długości 191 m, montażu latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - słup aluminiowy 7 m anodowany na czarno - 6 kpl., a także na wykonaniu innych prac przewidzianych w dokumentacji. Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 7 - dokumentacja. CPV: 45233123-7, 45223300-9, 45231400-9, 45316110-9. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 3 pełnych lat. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda, by Wykonawca lub Podwykonawca wykonał co najmniej podbudowę i nawierzchnię jezdni za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia i uprawnienia zamawiającego ustalone są w projekcie umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233123-7

Dodatkowe kody CPV: 45223300-9, 45231400-9, 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 222014.45

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: As-Bud Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek

Email wykonawcy: as.bud@wp.pl

Adres pocztowy: ul. Hetmańska 42 lok. 202

Kod pocztowy: 15-727

Miejscowość: Białystok

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 256560.07

Oferta z najniższą ceną/kosztem 228017.40

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 300406.96

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wykonawca przewiduje powierzenie podwykonawcy robót elektrycznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Dodana: 24 listopad 2017 14:43

Zmodyfikowana: 24 listopad 2017 14:43