Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o wyłożeniu projektu miejsocwego planu zagospdoarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Nadawki

 

Wasilków,  23 sierpnia 2017 r.

BGGN.6721.4.2016.BG

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Nadawki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XXX/227/17 z dnia 23 lutego 2017 r. oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Nadawki, obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym Wasilków, pomiędzy ulicą Nadawki, terenami linii kolejowej Białystok – Kuźnica, rzeką Supraśl, oraz drogą wewnętrzną gminną, którą stanowi działka o nr 1238 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 31 sierpnia do 20 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy  ul. Białostockiej 7, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 12 września 2017 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w sali konferencyjnej.

 

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych  w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Burmistrza Wasilkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2017 r., w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków),
  • ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu przy ul. Białostockiej 7, pok. 4),
  • drogą elektroniczną (adres: kancelaria@wasilkow.pl).

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wasilkowa w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

 

                                                                                              Burmistrz Wasilkowa

Dodana: 23 sierpień 2017 14:19

Zmodyfikowana: 18 wrzesień 2017 10:51

Lista stron