Ogłoszenie o konkursie ofert - Rozgraniczenie nieruchomości

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

 1. Zamawiający: Gmina Wasilków

Siedziba: 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

NIP 966 210 43 41

tel. (85) 718-54-00

e-mail: kancelaria@wasilkow.pl

 1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości (w ramach postępowania rozgraniczeniowego). Granice należy wyznaczyć pomiędzy nieruchomością o nr ewid. 342 a nieruchomością przyległą oznaczoną nr ewid. 343, położonymi w obrębie Jurowce gm. Wasilków.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności przewidzianych ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z późn. zm.)

Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Katarzyna Wojtulewicz, tel. (85) 718-54-00 wew. 24

 1. Wymagany termin wykonania zamówienia : 90 dni od daty zawarcia umowy
 1. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury
 1. Miejsce i sposób składania ofert:
  • Oferty należy składać w zalakowanych kopertach w terminie do dnia 28 lipca 2017 r., do godz. 15.30

- osobiście  w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie z podaniem oferty cenowej brutto

Oferta powinna zawierać opis – OFERTA NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 12:00 w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.
 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena - waga 100%.

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
  • Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.
  • Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do zawarcia umowy.

Ogłoszenie umieszcza się na:

 • zewnętrznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7
 • wewnętrznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7
 • stronie internetowej po adresem www.bip.wasilkow.pl

 

Dodana: 13 lipiec 2017 07:54

Zmodyfikowana: 14 lipiec 2017 12:29