OBWIESZCZENIE ul. Leśna w Sochoniach

Wasilków, 2015.12.14
BGGN.6220.21.2015
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WASILKOWA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Antoniego Piekuta (Firma Usługowo-Handlowa „Centrum” z siedzibą przy ul. Legionowej 28, lok. 608) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastruktura techniczną oraz zagospodarowaniem terenu,

realizowanego na działce o nr ewid. 241 położonej przy ul. Leśnej w Sochoniach, gm. Wasilków.

Przedsięwzięcie zostało zaliczone do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 53 ppkt b tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w celu zasięgnięcia opinii odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 14 (od poniedziałki do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 800 do 1600).

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi:
Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 14

Dodana: 17 luty 2016 08:29

Zmodyfikowana: 17 luty 2016 08:29