OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wydanej decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA3316C" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 334/51, 334/52, 335/4, 818/14 w obrębie geodezyjnym 0013 Wasilków.

Wasilków, 04.12.2020 r.

BGGN.6220.13.2020.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 04.12.2020 r. została wydana decyzja znak BGGN.6220.13.2020.BK umarzająca postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA3316C" wraz z niezbędną infrastruktura techniczna na działkach o nr ewid. 334/51, 334/52, 335/4, 818/14 w obrębie geodezyjnym 0013 Wasilków, gmina Wasilków, powiat  białostocki.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700, wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 85-718-54-00 w. 026, z uwagi na obowiązujący stan epidemii.

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 026

Dodana: 8 grudzień 2020 12:06

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2020 12:06