Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Wasilków, 07.02.2023 r.

  K.2110.2.2023.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

 

Ofertę na stanowisko Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) wykształcenie wyższe,

7) staż pracy co najmniej 5 lat,

8) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o petycjach, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, przepisów o ochronie danych osobowych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

9) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych.

 II. Wymagania dodatkowe:

1) 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w administracji samorządowej,

2) doświadczenie w opracowywaniu projektów uchwał i zarządzeń w programie Legislator ABC PRO,

3) doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych,

4) umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów SmartDoc,

5) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

6) umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą i współdziałania z innymi,

7) umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,

8) rzetelność, terminowość, dokładność, dyspozycyjność oraz dbałość o własny rozwój zawodowy,

9) odporność na stres,

10) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,

11) prawo jazdy kat. B.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

1) kierowanie wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań wydziału określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

2) wykonywanie obowiązków przełożonego pracowników kierowanego wydziału,

3) nadzorowanie prawidłowego wypełniania obowiązków służbowych przez podległych pracowników,

4) nadzorowanie prawidłowego opracowywania projektów uchwał, zarządzeń, decyzji i umów w zakresie zadań kierowanego wydziału,

5) nadzorowanie prawidłowości rejestrów prowadzonych w kierowanym wydziale,

6) opracowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne instytucji kontrolujących realizację zadań wydziału, propozycji sposobów realizacji zaleceń pokontrolnych, wdrażania działań korygujących i zapobiegawczych,

7) dekretacja pism wpływających do Urzędu, w elektronicznym systemie obiegu dokumentów oraz w formie papierowej,

8) podpisywanie pism w sprawach należących do zadań kierowanego wydziału,

9) nadzorowanie prawidłowego przetwarzania danych osobowych w kierowanym wydziale oraz bezpieczeństwa informacji,

10) udostępnianie informacji publicznej w zakresie zadań kierowanego wydziału,

11) nadzorowanie przestrzegania prawa oraz regulaminów wewnętrznych przez pracowników kierowanego wydziału,

12) prowadzenie zadań kontroli zarządczej kierowanego wydziału,

13) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w zakresie należącym do zadań kierowanego wydziału,

14) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie zadań kierowanego wydziału,

15) zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadań,

16) właściwe przyjmowanie interesantów, terminowe, rzetelne i bezstronne załatwianie ich spraw oraz nadzorowanie prawidłowego realizowania tego obowiązku przez pracowników kierowanego wydziału.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: marzec 2023 r.

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na piętrze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

VI. Oferty kandydatów na stanowisko kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich powinny zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) CV,

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10) klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Burmistrza Wasilkowa na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,

11) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat  posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 r. (do godz. 15:30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

IX. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 24, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                               Dominika Jocz – Lenkiewicz

                                                                                                     Zastępca Burmistrza


 

Dodana: 7 luty 2023 16:23

Zmodyfikowana: 7 luty 2023 16:23