Uchwały sesja LXXIX

Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/625/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 sierpnia 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych dostarczonej wody na terenie Gminy Wasilków oraz udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom OSP i kandydatom na strażaków ratowników OSP.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XII/115/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków.
Uchwała w sprawie udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Wasilków.
Uchwała w sprawie udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Wasilków.
Uchwała w sprawie udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Wasilków.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 4003/18 o powierzchni 0,1702 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.
Uchwała w sprawie uznania skargi za zasadną.
Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
Uchwała w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.

Dodana: 5 październik 2023 11:17

Zmodyfikowana: 5 październik 2023 11:17