Porządek obrad sesja LXXX

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wasilków w roku szkolnym 2022/2023.
7. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2040.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2023 r.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LX/524/22 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035” oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
14. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Wasilkowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
15. Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Dąbrówki.
16. Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Jurowce.
17. Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Nowodworce.
18. Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Rybniki.
19. Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Sielachowskie-Osowicze.
20. Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Sochonie.
21. Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Wólka Przedmieście-Wólka Poduchowna.
22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Sołectwa Horodnianka.
23. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Sołectwa Katrynka.
24. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Sołectwa Studzianki I.
25. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Sołectwa Studzianki II.
26. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Sołectwa Woroszyły.
27. Sprawy różne.
28. Interpelacje i zapytania Radnych.
29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
30. Przyjęcie protokołu LXXIX sesji Rady Miejskiej.
31. Zamknięcie obrad sesji.

Dodana: 2 listopad 2023 12:55

Zmodyfikowana: 2 listopad 2023 12:55