Porządek obrad sesja LXXVII

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
   a) debata nad raportem o stanie gminy;
   b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wasilkowa wotum zaufania.
6. Analiza sprawozdań Burmistrza Wasilkowa za 2022 r.
   a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.;
   b) przedstawienie Uchwały nr 31/4/23 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2022 r.;
   c) analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 r.;
   d) analiza sprawozdania finansowego gminy za 2022 r.;
   e) analiza informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wasilków.
   f) analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury;
   g) dyskusja;
   h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wasilków i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wasilków za 2022 r.
7. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wasilkowa:
   a) dyskusja;
   b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wasilkowa za 2022 r.
8. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LVI/501/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Wasilków na lata 2022-2023
9. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2023 r.
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Studzianki, gmina Wasilków, pomiędzy ulicą Spółdzielczą a Białostocką.
13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
14. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
15. Sprawy różne.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
18. Przyjęcie protokołu LXXVI sesji Rady Miejskiej.
19. Zamknięcie obrad sesji.

Dodana: 22 czerwiec 2023 12:01

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2023 12:25