Porządek obrad sesja LXXIX

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Sprawy różne.
6. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Wasilkowie za 2022 r.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie za 2022 r.
8. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.
10. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/625/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 sierpnia 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
11. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych dostarczonej wody na terenie Gminy Wasilków oraz udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.
12. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom OSP i kandydatom na strażaków ratowników OSP.
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XII/115/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków.
14. Uchwała w sprawie udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Wasilków.
15. Uchwała w sprawie udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Wasilków.
16. Uchwała w sprawie udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Wasilków.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 4003/18 o powierzchni 0,1702 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.
 18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
   a) Uchwała w sprawie uznania skargi za zasadną.
   b) Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
19. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
20. Procedura wyboru ławników do sądów powszechnych.
21. Uchwała w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
22. Interpelacje i zapytania Radnych.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 24. Przyjęcie protokołu LXXVIII sesji Rady Miejskiej.
25. Zamknięcie obrad sesji.

Dodana: 5 październik 2023 10:32

Zmodyfikowana: 5 październik 2023 10:32