OBWIESZCZENIE

Wasilków 08.12.2015r.

BGGN.6733.28.2015.K.5


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Wasilkowa

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ SN i NN WRAZ ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI NA DZ. NR EWID.: 1560/50, 1560/9, 1560/10, 1560/11, 1560/12, 1560/13, 1560/14, 1560/15, 1560/16, 1560/18, 1560/19, 1560/20, 1560/8, 1560/21, 1560/22, 1560/23, 1560/24, 1560/25, 1560/26, 1560/27, 1560/28, 1560/29, 1560/32 i 1585 ORAZ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN NA DZ. NR EWID. 1560/9 w NOWODWORCACH GM. WASILKÓW.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin pełnomocnik: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 1 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

1.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7
2.na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 8 grudzień 2015 12:22

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2015 12:29