OBWIESZCZENIE z dnia 27.11.2015

Wasilków 27.11.2015r.

BGGN.6733.30.2015.K.4

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej PVC ø200 na dz. nr ewid. 47 i 364/3 w Dąbrówkach gm. Wasilków, do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się ponownie z treścią wniosku z dnia 20.11.2015r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez Beatę Łuszczewską zam. ul. Tartaczna 1 Dąbrówki, 16-010 Wasilków.

Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub zastrzeżenie dotyczy.

Obwieszczenie umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

  2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 30 listopad 2015 11:27

Zmodyfikowana: 30 listopad 2015 11:27