Konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów "Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018"

Na podstawie art. 48 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z0 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)
Burmistrz Wasilkowa
 ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów:
 „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018”
1. Udzielającym zamówienie jest:  Gmina Wasilków ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.
2. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora/realizatorów „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018” dla dzieci z roczników 2014-2015, które ukończyły 2 lata, zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków, poprzez przyjęcie obowiązków:
1) wykonania usługi szczepień u dzieci, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,
2) edukacji rodziców/opiekunów prawnych poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym,
3) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o szczepieniach wśród pacjentów swojej placówki.
3. Termin udzielania świadczeń - od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2017 r.
4. Szacunkowa liczba dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczeń- zakłada się, że populacja dzieci objęta programem szczepień przeciwko pneumokokom byłaby pomniejszona o średnio 30%-40 % (tj. dzieci już zaszczepionych przeciwko pneumokokom ze środków własnych rodziców oraz dzieci ze wskazaniami do szczepień obowiązkowych), tym samym w roku 2017 szacuje się, iż liczba dzieci objętych programem wyniesie ok. 114 dzieci.
5. Zamawiający dopuszcza wybór więcej niż jednej oferty w celu objęcia programem całej populacji dzieci z danego rocznika.
6. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
7. Z formularzem oferty oraz szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 pok. 9 tel. 85 7185 400 wew. 33 oraz na stronie internetowej www.wasilkow.pl.
8. Oferty należy sporządzić na wymaganym formularzu ofertowym w formie pisemnej i złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy
ul. Białostockiej 7, do dnia 8 maja2017 r. do godziny 10.00 z dopiskiem- Oferta na realizację „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018”.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2017 r. o godz. 12:00.
10. Oferta powinna spełniać wymogi określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
11. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
3) na stronie internetowej urzędu.

12. Zastrzega się prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert bez podania przyczyn.

Załącznik do ogłoszenia o konkursie ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert

na realizację:

 „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018”

§ 1.

1. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają szczegółowe zasady postępowania przy przeprowadzaniu konkursu mającego na celu wybór realizatora/realizatorów na rok 2017 „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018”.

2. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora/realizatorów „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018” dla dzieci z roczników 2014-2015, zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków, poprzez przyjęcie obowiązków:

1) wykonanie usług szczepień u dzieci, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed podaniem dawki szczepienia,

2) edukację rodziców/opiekunów prawnych poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym,

3) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o szczepieniach wśród pacjentów swojej placówki.

§ 2.

Ilekroć mowa o:

1) organizatorze- należy rozumieć Gminę Wasilków reprezentowaną przez Burmistrza Wasilkowa, zwaną Gminą,

2) oferencie - należy rozumieć podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) przystępujące do organizowanego konkursu ofert.

§ 3.

1. Organizator wymaga od oferenta, aby:

1) oferent świadczył zamawiane usługi na wysokim poziomie, zgodnie ze sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności,

2) świadczone usługi były wykonywane przez wykwalifikowane osoby,

3) oferent posiadał polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729).

2. Organizator zapewni dostawcę szczepionek w drodze zaproszenia do składania ofert.

§ 4.

1. Termin udzielania świadczeń zdrowotnych planuje się od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2017 r.

2. Oferent realizuje program w miejscu wskazanym w ofercie, znajdującym się na terenie Gminy Wasilków.

§ 5.

1. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:

1) są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą określoną w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.),

2) świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert,

3) są zarejestrowane we właściwym rejestrze, posiadają nadany numer REGON i NIP,

4) posiadają wykwalifikowany personel medyczny oraz punkt szczepień zgodny z wytycznymi NFZ oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zlokalizowany na terenie Gminy Wasilków.

2. Wymaganymi dokumentami formalnymi załączonymi przez oferenta są:

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, programu, szczegółowymi warunkami konkursu (załącznik nr 2).

3. Organizator dopuszcza wybór więcej niż jednej oferty w celu objęcia programem całej populacji dzieci z danego rocznika.

§ 6.

1. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) bez dokumentów formalnych, o których mowa w § 5 ust. 2.

2) złożone po terminie składania ofert,

3) złożone w większej liczbie niż jedna przez jednego oferenta.

2. Organizator może zamknąć konkurs bez wybrania którejkolwiek z ofert.

§ 7.

Wybierając najkorzystniejszą ofertę organizator będzie brał pod uwagę zapewnienie jak najlepszych warunków do realizacji przedmiotu konkursu.

§ 8.

1. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

2. Można złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy wraz z załącznikami umieścić w zapieczętowanej kopercie z napisem- Oferta na realizację „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018”.

§ 9.

Zaklejoną ofertę należy złożyć do dnia 8 maja 2017 r. do godziny 10.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.

§ 10.

1. Po rozstrzygnięciu konkursu Burmistrz Wasilkowa zawiera umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z wyłonionym/i oferentem/oferentami.

§ 11.

1. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert bez podawania przyczyn.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu ofert mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodana: 21 kwiecień 2017 08:08

Zmodyfikowana: 21 kwiecień 2017 08:08

Lista stron