Konkurs ofert na wybór realizatora/ realizatorów Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2023-2025 w gminie Wasilków

Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2023-2025 w gminie Wasilków

Burmistrz Wasilkowa ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu pod nazwą:

„Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2023 - 2025 w gminie Wasilków”

 1. Udzielającym zamówienie jest Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.
 2. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora/realizatorów programu pod nazwą "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2023 - 2025 w gminie Wasilków", poprzez przyjęcie obowiązków:

1) wykonania usługi szczepień, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia, w oparciu o  kontrakt placówki podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • są w wieku powyżej 60 lat,
 • mają złożoną deklarację do lekarza rodzinnego w Państwa placówce zdrowotnej,
 • mieszkają na terenie Gminy Wasilków, co wynika ze złożonej deklaracji do lekarza

            rodzinnego w Państwa placówce zdrowotnej,

 • nie ma przeciwwskazań lekarskich do zaszczepienia.

2) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-profilaktycznej obejmującej rozpowszechnienie informacji:

 • charakteryzującej schorzenie,
 • wskazującej zachowania profilaktyczne, które minimalizują ryzyko wystąpienia grypy,
 • o postępowaniu w razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych,

przekazanej przez pisma (plakaty) informujące, na tablicach ogłoszeń w siedzibie realizatora programu zdrowotnego.

 1. Organizator wymaga od oferenta, aby:

1) oferent świadczył zamawiane usługi na wysokim poziomie, zgodnie ze sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności,

2) świadczone usługi były wykonywane przez wykwalifikowane osoby,

3) oferent posiadał polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych  zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729).

 1. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:

1) są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą określoną w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991),

2) świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert,

3) są zarejestrowane we właściwym rejestrze, posiadają nadany numer REGON i NIP,

4) posiadają wykwalifikowany personel medyczny oraz punkt szczepień zgodny z wytycznymi NFZ oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zlokalizowany na terenie Gminy Wasilków.

5) są położone na terenie gminy Wasilków i będą realizować program w oparciu o  kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 1. Wymaganymi dokumentami formalnymi załączonymi przez oferenta jest formularz ofertowy- załącznik nr 1
 2. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) złożone bez załącznika nr 1

2) złożone po terminie składania ofert (o terminowym wpływie oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie).

 1. Oferent realizuje program w miejscu wskazanym w ofercie, znajdującym się na terenie Gminy Wasilków.
 2. Organizator zapewni szczepionki poprzez corocznie organizowany konkurs ofert na dostawę szczepionek przeciwko grypie. W 2023 r. planuje się użycie szczepionki czterowalentnej.
 3. Termin udzielania świadczeń zdrowotnych planuje się od 1.09 do 30.11 danego roku w latach 2023 - 2025.
 4. Roczna liczba osób objęta szczepieniem w gminie Wasilków- szacunkowo 400 osób

Organizator zastrzega sobie objęcie szczepieniem mniejszej lub większej liczby osób w zależności od liczby osób chętnych do szczepień i ceny szczepionki.

Łączny koszt zakupu szczepionek w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.

 1. Zamawiający dopuszcza wybór więcej niż jednej oferty w celu objęcia programem całej populacji osób w gminie Wasilków.
 2. Wybierając najkorzystniejszą ofertę organizator będzie brał pod uwagę zapewnienie jak najlepszych warunków do realizacji przedmiotu konkursu.
 3. Oferty należy sporządzić na wymaganym formularzu ofertowym w formie papierowej i wraz z załącznikami złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, do dnia 27.06.2023 r., do godziny 12.00 z dopiskiem-

Oferta na wybór realizatora/realizatorów programu pod nazwą:

„Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2023 - 2025 w gminie Wasilków”

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2023 r. o godz. 12:00.
 2. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

 1. Po rozstrzygnięciu konkursu Burmistrz Wasilkowa zawiera umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z wyłonionym/i oferentem/oferentami.
 2. Zastrzega się prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert bez podania przyczyn.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu ofert mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodana: 7 czerwiec 2023 10:22

Zmodyfikowana: 26 czerwiec 2023 13:49

Lista stron