Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 24 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 15.30

Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Analiza działania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
  2. Utrzymanie czystości na terenie gminy i przygotowanie terenów zielonych i rekreacyjno – sportowych do sezonu.
  3. Sprawozdanie z działalności ZGK w Wasilkowie za 2017 rok.
  4. Podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg w roku 2017/2018 - wnioski.
  5. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  6. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

Przewodniczący Komisji

 Janusz Kozłowski

Dodana: 18 kwiecień 2018 10:07

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2018 10:07