Ogłoszenie o zmianie SIWZ dot. postępowania pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank (1)

Wasilków, 05.06.2018 r.

BGGN.271.07.2018.SB

 

Ogłoszenie o zmianie SIWZ dot. postępowania pn.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

 

                            Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania pn.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

poprzez załączenie rocznych sprawozdań budżetowych Gminy Wasilków RB-27S, RB-28S, RB-N, RB‑NDS i RB-Z za lata 2015 – 2016 r. w formie elektronicznej do niniejszego pisma oraz ogłoszenia o zamówieniu, które udostępnia się na stronie     
http://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/ogloszoneprzetargi/ .

 Wyżej wymienione załączniki w formie tradycyjnej (papierowej) dostępne są u Zamawiającego: 16‑010 Wasilków, ul. Białostocka 7, pok. nr 1.

 W związku z powyższym uzupełnieniem nie zachodzi potrzeba zmiany terminu składania ofert ze względu na to, że termin ten jest wystarczająco odległy.

 Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

 

Dodana: 5 czerwiec 2018 15:04

Zmodyfikowana: 5 czerwiec 2018 15:04

Lista stron