Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień dot. treści SIWZ w postępowaniu pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

Wasilków, 11.06.2018 r.

BGGN.271.07.2018.SB

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień dot. treści SIWZ w postępowaniu pn.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

 

 

                            Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) poniżej udzielam wyjaśnień dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank.

 

Problem 1:     „Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Gminie postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.”

Odpowiedź na problem 1:         W okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Gminie Wasilków postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.

 

Problem 2:     „Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

  1. a)  sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
  2. b)  leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
  3. c)  płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
  4. d)  kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  5. e)  umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy”

Odpowiedź na problem 2:         Aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

  1. a)  sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
  2. b)  leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
  3. c)  płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
  4. d)  kwoty długu wynikające ze spłaty wierzyciela Gminy Wasilków dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  5. e)  umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy.

                            W związku z powyższymi wyjaśnieniami nie zachodzi potrzeba zmiany terminu składania ofert ze względu na to, że termin ten jest wystarczająco odległy.

                            Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

Dodana: 11 czerwiec 2018 14:40

Zmodyfikowana: 11 czerwiec 2018 14:40

Lista stron