Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień dot. treści SIWZ w postępowaniu pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank (4)

Wasilków, 27.06.2018 r.

BGGN.271.07.2018.SB

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień dot. treści SIWZ w postępowaniu pn.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

 

 

                            Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) poniżej udzielam wyjaśnień dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank.

 

Problem 1:

„Proszę o udostępnienie następujących dokumentów:

 1. a)  komunikatu o wyborze Burmistrza,
 2. b)  uchwałę o powołaniu Skarbnika,
 3. c)  sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 rok,
 4. d)  uchwała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,
 5. e)  uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 i 2016,
 6. f)  informacji o zobowiązaniach JST z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych według poniższej tabeli,

nazwa instytucji finansującej

rodzaj zobowiązania

kwota i waluta wg umowy

aktualne zaangażo-wanie

sposób spłaty i wielkość raty

okres kredyto-wania

oprocentowanie

rodzaj zabezpie-czenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź na problem 1:

ad a), b) i e) Dokumenty wymienione w a), b) i e) stanowią załączniki do niniejszej odpowiedzi.

ad c)    Zarządzenie Nr 445/2018 Burmistrza Wasilkowa z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok udostępnione jest na stronie: http://bip.wasilkow.pl/gmina_wasilkow/zarzadzenia-burmistrza.html .

ad d)    Dokument wymieniony w d) – udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa z wykonania budżetu gminy za 2017 r. - głosowany będzie na sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie w dniu 28.06.2018 r.

ad f)   UWAGA! W poz. 3 tabeli nastąpiła zmiana w wyjaśnieniach.

Proszę o uwzględnienie korekty polegającej na zmianie omyłkowego zapisu „kredyt” na stronie 4/5 „Formularza klienta” stanowiącego załącznik do wyjaśnień z dnia 15.06.2018 r. na poprawny zapis „obligacje”.

Nazwa

instytucji

finansującej

Rodzaj

zobowiązania

Kwota

i waluta

wg umowy

Aktualne

zaangażowanie

Sposób spłaty

i wielkość raty

Okres

kredytowania

Oprocentowanie

Rodzaj

zabezpieczenia

Bank

Gospodarstwa

Krajowego

kredyt

1 296 047,00

594 047,00

miesięcznie po 10 800,00 zł,

ostatnia rata 10 847,00 zł

06.09.2012 –

31.12.2022

WIBOR 1M +

marża (1,57 p.p.)

weksel in blanco

mBank S.A.

kredyt

2 500 000,00

197 700,00

miesięcznie po 29 900,00 zł

ostatnia rata 18 300,00 zł

20.09.2011 –

31.12.2018

WIBOR 1M +

marża (0,78 p.p.)

weksel in blanco

PKO BP S.A.

obligacje

4 000 000,00

4 000 000,00

wykup obligacji:

w 2018 r. – 500 000 zł,

w 2019 r. – 750 000 zł,

w 2020 r. – 750 000 zł,

w 2021 r. – 750 000 zł,

w 2022 r. – 750 000 zł,

w 2023 r. – 500 000 zł

18.07.2013 - 2023

WIBOR 6M +

marża (1,25 p.p.)

obligacje są

niezabezpieczone

 

Problem 2:

„Proszę o informację czy odsetki od kredytu mają być płatne trzydziestego dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem lutego, w którym termin przypadać będzie na koniec miesiąca?”

Odpowiedź na problem 2:

Zgodnie z zapisem pkt 5 „Formularza klienta” stanowiącego załącznik do wyjaśnień z 15.06.2018 r.

 

Problem 3:

„Proszę o informację czy pierwsza spłata odsetek nastąpi w miesiącu, w którym nastąpiła wypłata pierwszej transzy kredytu?”

Odpowiedź na problem 3:

Zgodnie z zapisem pkt 1 ppkt 10) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

 

Problem 4:

"W ust. 9 załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający określił sposób ustalania WIBORU 1M do naliczania oprocentowania kredytu według stawki WIBOR 1M według notowań na 2 dni kalendarzowych poprzedzających okres obrachunkowy. Czy jeśli w powyższym dniu nie było notowań stawki WIBOR 1M Wykonawca ma przyjąć stawkę z dnia poprzedzającego powyższy dzień, w którym były notowania stawki WIBOR 1M?”

Odpowiedź na problem 4:

UWAGA! Zmiana do wyjaśnień z dnia 15.06.2018 r.: Zmienia się odpowiedź - wyjaśnienie zawarte w pkt 10 „Formularza klienta” stanowiącego załącznik do wyjaśnień z dnia 15.06.2018 r.

Pytanie: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie stawki do wysokości ustalenia oprocentowania w następujący sposób: stawka ustalona na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1 M wyznaczona na 2 dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązuje od 1-ego dnia następnego miesiąca.”

Odpowiedź „NIE”.

Obowiązujący jest zapis ust. 4 załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

„4.      Stawka referencyjna stanowi: stawka WIBOR 1 M oznaczająca stopę procentową dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym (dla miesięcznych okresów obrachunkowych) ustalona dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające dzień całkowitej lub częściowej wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane.”

W przypadku, jeśli w powyższym dniu nie było notowań stawki WIBOR 1M, Wykonawca ma przyjąć stawkę z najbliższego dnia poprzedzającego powyższy dzień, w którym były notowania stawki WIBOR 1M.

 

Problem 5:

„Czy Gmina wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej następującego zapisu:

„W przypadku zamiaru spłaty wykorzystanego kredytu w całości lub jego części przed terminem ustalonym w niniejszej umowie, Kredytobiorca zawiadomi Bank o planowanym terminie spłaty z  trzydniowym wyprzedzeniem.” ”

Odpowiedź na problem 5:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.

 

Problem 6:

„Czy Gmina wyrażą zgodę na złożenie kontrasygnaty Skarbnika na umowie kredytowej, deklaracji wekslowej i wekslu?”

 

 

 

Odpowiedź na problem 6:

UWAGA! Zmiana do wyjaśnień z dnia 15.06.2018 r.: Zmienia się odpowiedź - wyjaśnienie zawarte w pkt 3 „Formularza klienta” stanowiącego załącznik do wyjaśnień z dnia 15.06.2018 r. – zgodnie z następującym wyjaśnieniem:

Złożenie kontrasygnaty Skarbnika:

1)       nastąpi na umowie kredytowej,

2)       nastąpi na deklaracji wekslowej,

3)        nie nastąpi na wekslu.

 

Problem 7:

„Czy Gmina wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej następującego zapisu oraz proszę o informację czy Gmina akceptuje wszystkie poniższe zobowiązania czy tylko niektóre z nich:

Kredytobiorca zobowiązuje się do:

1)  przedkładania żądanych przez Bank dokumentów dotyczących celowości wykorzystania kredytu;

2)  składania w Banku sprawozdań oraz przedstawiania informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej w każdym roku kredytowania, tj.:

 1. a)  uchwały budżetowej na rok bieżący,
 2. b)  sprawozdań z wykonania budżetu na koniec minionych kwartałów roku bieżącego, sporządzanego dla Ministerstwa Finansów i RIO: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S,
 3. c)  uchwały Rady o udzieleniu absolutorium Wójtowi/ Burmistrzowi/ Prezydentowi Miasta/Zarządowi Powiatu, uchwały Sejmiku Województwa dla Zarządu Województwa, za rok poprzedni,
 4. d)  uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu za rok zakończony oraz opinie RIO o projekcie budżetu i prognozie długu publicznego, Wieloletniej Prognozy Finansowej;

3)  informowania na bieżąco Banku o wszelkich zamierzeniach prowadzących do zmian własnościowych oraz innych zdarzeniach gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową Kredytobiorcy, w szczególności na obniżenie lub utratę jego zdolności kredytowej;

4)  informowania Banku o zaciągnięciu nowych kredytów, pożyczek, udzieleniu poręczeń lub zaciągnięciu innych zobowiązań niż wymienionych we wniosku;

5)  umożliwienia pracownikowi Banku lub innej wskazanej osobie przeprowadzenia lustracji przedsięwzięcia, siedziby Kredytobiorcy, przedmiotu zabezpieczenia spłaty kredytu;

6)  wykonywania obowiązków wynikających z Regulaminu udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych.”

Odpowiedź na problem nr 7:

ad 1)  Nie.

ad 2)  Tak.

ad 3)  Nie.

ad 4)  Nie.

ad 5)  Nie.

ad 6)  Tak, o ile tak stanowi Regulamin będący załącznikiem do umowy kredytowej.

 

Problem 8:

„Czy Gmina wyraża zgodę na następujący sposób obliczania oprocentowania od kredytu przeterminowanego:

„Niespłacony w terminie określonym w Umowie lub określonym przez Bank w odrębnym wezwaniu kredyt lub część kredytu (rata) oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla kredytów przeterminowanych równej dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym; wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”; w dniu zawarcia Umowy oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego wynosi .......%.” ”

 

 

Odpowiedź na problem 8:

Zgodnie z zapisem pkt 8 „Formularza klienta” stanowiącego załącznik do wyjaśnień z 15.06.2018 r.

 

Problem 9:

„Czy Gmina wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej następującego zapisu:

„Spłata kredytu będzie następować w drodze przelewu na rachunek wskazany przez Bank nr………………………... Za spłatę odsetek oraz rat kapitału przyjmuje się dzień wpływu należności na  rachunek spłaty kredytu. Jeżeli termin spłaty przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.” ”

Odpowiedź na problem 9:

Nie.

Zapis, na jaki Zamawiający wyraża zgodę to:

„Spłata kredytu będzie następować w drodze przelewu na rachunek wskazany przez Bank, tj. nr rachunku …………………… Za spłatę odsetek oraz rat kapitału przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Gminy. Jeżeli termin spłaty przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.”

 

Problem 10:

„Czy Gmina wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej następującego zapisu:

„Dla potrzeb Umowy przyjmuje się, że rok obrachunkowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.” ”

Odpowiedź na problem 10:

Zgodnie z zapisem pkt 6 „Formularza klienta” stanowiącego załącznik do wyjaśnień z 15.06.2018 r.

 

Problem 11:

„Czy gmina wyraża zgodę na złożenie do umowy kredytowej dwóch weksli, po jednym dla każdego z banków uczestniczących w konsorcjum.”

Odpowiedź na problem 11:

Nie. Gmina złoży tylko jeden weksel.

 

Problem 12:

„Czy Gmina wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej następującego zapisu:

„Wysokość i terminy spłaty kredytu/raty kredytu mogą być zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Kredytobiorcy złożony na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.” ”

Odpowiedź na problem 12:

Zgodnie z zapisem pkt 9 „Formularza klienta” stanowiącego załącznik do wyjaśnień z 15.06.2018 r.

 

Problem 13:

„Proszę o informację w jaki sposób należy obliczyć cenę przedmiotu zamówienia do Formularza Ofertowego:

 1. a)  Czy na podstawie wzoru podanego w rozdziale XIII SIWZ tj.

C = 15 529 636,39 zł x (O + M)

przy czym:

C – cena ofertowa

O – oprocentowanie (%), tj. WIBOR 1M z dnia 01.06.2018r.

M – marża banku (%)

 1. b)  Czy cenę należy obliczyć dla całego okresu kredytowania? Jeśli tak, to proszę o podanie terminów wypłaty transz kredytu jakie ma przyjąć Wykonawca do obliczenia ceny ofertowej oraz wysokości stawki WIBOR 1M?”

 

 

 

Odpowiedź na problem 13:

ad a)  Tak, cenę należy obliczyć zgodnie ze wzorem z rozdziału XIII SIWZ.

ad b)   Cenę należy obliczyć zgodnie ze wzorem z ppkt a). Tak obliczona cena użyta będzie do realizacji procedury przetargowej w celu porównania ofert. Faktyczny koszt kredytu jest niemożliwy do ustalenia w tej chwili ze względu na zmienność wskaźnika WIBOR 1 M. Marża banku będzie stała.

 

Problem 14:

„Czy w związku z tym, iż okres obowiązywania transakcji zgodnie z SIWZ stanowi do 30.12.2030, a spłata odsetek planowana jest do ostatniego dnia każdego miesiąca, czyli spłata odsetek za ostatni okres nastąpi do 30.12.2030 r.?”

Odpowiedź na problem 14:

Zgodnie z zapisem pkt 5 „Formularza klienta” stanowiącego załącznik do wyjaśnień z 15.06.2018 r.

 

UWAGA!

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w przedstawionym projekcie umowy obowiązany jest przewidzieć możliwie najwięcej sytuacji, w których może zaistnieć konieczność zawarcia aneksu.

 

 

                            Powyższe wyjaśnienia ukazują się nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. W związku z tym nie zachodzi potrzeba zmiany tego terminu.

 

                            Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

1)       skan zaświadczenia o wyborze Burmistrza,

2)       skan uchwały o powołaniu Skarbnika,

3)  skan uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 i 2016.

 

 

 

aa.

Dodana: 27 czerwiec 2018 15:17

Zmodyfikowana: 27 czerwiec 2018 15:17

Lista stron