Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

Wasilków, 11.07.2018 r.

 

BGGN.271.07.2018.SB

 

 

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

 

 

  1. Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

 

  1. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dla usług.

 

III. Nazwa zamówienia

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

 

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty:          2.

Nazwa (firma) Wykonawcy:     Bank Gospodarstwa Krajowego,

                                                             Region Podlaski

Adres Wykonawcy:                         15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A,

Punktacja oferty:                            382 029,06 pkt za cenę brutto.

Streszczenie oceny:                         pierwsza - najbardziej korzystna.

 

Uzasadnienie:     Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma najniższą liczbę uzyskanych punktów zgodnie z przewidzianym kryterium.

 

1b. Pozostałe oferty

Nr oferty:          1.

Nazwa (firma) Wykonawcy:     Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

                                                            II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku

Adres Wykonawcy:                         15-111 Białystok, Al. 1000-lecia P.P. nr 6,

Punktacja oferty:                            400 664,62 pkt za cenę brutto.

Streszczenie oceny:                         druga – oferta najmniej korzystna.

 

  1. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

  1. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

  1. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

Dodana: 12 lipiec 2018 13:54

Zmodyfikowana: 12 lipiec 2018 13:54

Lista stron