Ogłoszenie o zamówieniu pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

01/06/2018

S103 - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wasilków: Usługi udzielania kredytu

2018/S 103-235432

Odnośnik do ogłoszenia TED: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:235432-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Wasilków

050659183

  1. Białostocka 7

Wasilków

16-010

Polska

Osoba do kontaktów: Stanisław Barchanowicz

Tel.: +48 857185400-022

E-mail: s.barchanowicz@wasilkow.pl

Faks: +48 857185700

Kod NUTS: PL841

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wasilkow.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

http://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/ogloszoneprzetargi/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

Numer referencyjny: BGGN.271.07.2018.SB

II.1.2)Główny kod CPV

66113000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia przez bank kredytu długoterminowego w kwocie 15 529 636,39 PLN do roku 2030.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wasilków.

II.2.4)Opis zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia przez bank kredytu długoterminowego w kwocie 15 529 636,39 PLN do roku 2030.
  2. CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
  3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks Pracy osób wykonujących wszelkie niezbędne czynności dla realizacji przedmiotu zamówienia.
  4. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia opisane zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/12/2030

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Spełnia warunki dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski oraz na realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 04/07/2018

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 01/09/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 04/07/2018

Czas lokalny: 11:15

Miejsce:

Urząd Miejski w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie publiczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

  1. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Szczegóły dotyczące odwołania określają art. 180 - 198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/05/2018

 

Dodana: 1 czerwiec 2018 09:36

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2018 11:01

Lista stron