Azbest

Wasilków, 02.06.2021 r.

 

AZBEST

INFORMACJA

 

BGGN.7021.17.2021.MGO

 

Gmina Wasilków planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

             Wobec powyższego informuję o przystąpieniu do tworzenia dodatkowej listy zainteresowanych skorzystaniem z pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków w 2021 r.

             Do projektu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Pomoc nie obejmuje przedsiębiorców i części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej

      Do dofinansowania zostaną zgłoszone zadania z zakresu zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Koszty związane z demontażem, zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego, leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Ww. prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Miejski w Wasilkowie w wyniku procedury udzielania zamówienia publicznego.

             Wobec powyższego osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy, posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wasilków, które w 2021 r. są zainteresowane  usunięciem zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, proszone są o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od dnia 08.06.2021 do dnia 16.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

             Wzory druków można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (pokój nr 13) oraz pobrać ze strony internetowej www.wasilkow.pl i www.bip.wasilkow.pl.

 Wszelkie informacje dotyczące zasad pomocy przy usuwaniu azbestu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, pokój nr 13, tel. 85 718 54 00 wew. 021.

 

  

Sprawę prowadzi:

Marta Goralewska