Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

– Studzianki, ul. Spółdzielcza 11 (wydzielony teren przy składowisku odpadów) - dojazd do PSZOK od drogi krajowej nr 19

Godziny otwarcia:

– poniedziałek – piątek: od 7:00 do 16:00

– sobota: od 7:00 do 14:00

Prowadzący Punkt:

– Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 11, Studzianki, 16-010 Wasilków

tel.: 85 749 15 74

Transport odpadów zebranych w sposób selektywny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

W Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane będą:

 • papier i tektura
 • szło
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • opakowania wielomateriałowe
 • bioodpady
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe powstałe w gospodarstwie domowym itp.)
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • zużyte opony
 • odpady z tekstyliów, odzież
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

Dodana: 14 grudzień 2015 08:05

Zmodyfikowana: 16 luty 2022 13:12