Zasady segregacji odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w całej Polsce wprowadza jednolity system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane są odpady posegregowane na poniższe frakcje:

  • papier,
  • szkło,
  • metale,
  • tworzywa sztuczne,
  • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  • bioodpady,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony (w ramach prowadzonych zbiórek),
  • zmieszane odpady komunalne.

Przeterminowane leki odbierane są z pojemników usytuowanych w aptekach zlokalizowanych na terenie Gminy Wasilków.

Zużyte baterie i akumulatory odbierane są z pojemników usytuowanych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasilków: szkoły, przedszkola, Urząd Miejski, ZOZ.

Każda nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej jest wyposażona w worki do segregacji odpadów na poszczególne frakcje. Worki są dostarczane przez firmę odbierającą odpady w ilości odpowiadającej ilości odebranych worków. Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej są wyposażone w pojemniki do segregacji odpadów.

Pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zapewniają właściciele nieruchomości.

W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada altany śmietnikowej, pojemniki i worki z odpadami należy wystawić w dniu ich odbioru przed wejściem na teren posesji do godz. 7:00 rano.

Poniżej do pobrania ulotka z zasadami segregacji odpadów.