XXIX sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 29 grudnia 2016 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Informuję, iż w dniu 29 grudnia 2016 roku, o godzinie 15-ej
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej
w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Nadawki.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/189/16 Rady Miejskiej
  w Wasilkowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Studzianki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Wasilków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/369/14 Rady Miejskiej
  w Wasilkowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wasilków na lata 2016-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2016-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2017-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na rok 2017.
 16. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2017 rok.
 17. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Sprawy różne.
 20. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Piotr Adam Półtorak

Dodana: 22 grudzień 2016 09:32

Zmodyfikowana: 22 grudzień 2016 14:14