Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2017

UCHWAŁA NR XXVII/197/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 i 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wasilków:

1) od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,79 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz 1777, 1020, 1250), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowa, usługowa albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,48 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych wykorzystywanych do rekreacji indywidualnej - 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późń. zm.)

§ 2.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr LV/397/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik  Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2014 r. poz. 3616) oraz uchwała nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 4165).

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Dodana: 2 grudzień 2016 09:10

Zmodyfikowana: 2 grudzień 2016 09:34