Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2016

INFORMACJA
W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2016 NA TERENIE GMINY WASILKÓW, NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE NR LV/397/14 Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I UCHWAŁY NR XV/96/15 Z DNIA 26 LISTOPADA
2015 R. ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI1) od l m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,54 zł,

2) od l m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,14 zł,

3) od l m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł,

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,07 zł,

5) od l m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części wykorzystywanych do rekreacji indywidualnej – 7,27 zł,

6) od l m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,18 zł,

7) od budowli 2% ich wartości określonej w art. 4 ust l pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

8) od l m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł,

9) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

10) od l m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł,

11) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni”.

Dodana: 22 grudzień 2015 10:26

Zmodyfikowana: 22 grudzień 2015 10:27