OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (osiedle „Leśne II”)

BGGN. 6721.3.2015

Wasilków, 13.04.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów

Miasta Wasilków (osiedle „Leśne II”)

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) i uchwały Nr XVI/107/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów Miasta Wasilków (osiedle „Leśne II”).

Ww. projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 20 kwietnia do 20 maja 2016 r. w pokoju Nr 4 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasikowie przy ul. Białostockiej 7 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 15 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmiany planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać do Burmistrza Wasilkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2016 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urzędu Miejskiego w Wasikowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wąsików),

  • ustnej - do protokołu (w pokoju Nr 4 w siedzibie Urzędu),

  • drogą elektroniczną (adres: b.qrzeqorczyk@wasilkow.pl).

Obwieszczenie umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na terenie gminy Wasilków

  • na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

  • ogłoszenie prasowe w „Kurierze Porannym” - Białystok

Dodana: 14 kwiecień 2016 10:14

Zmodyfikowana: 14 kwiecień 2016 11:39

Lista stron