OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sochonie

BGGN. 6721.2.2012.2013.2014.2015.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wasilków, 03.03.2016OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sochonie w gminie Wasilków

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) i uchwały Nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 lutego 2015 r. oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sochonie w Gminie Wasilków, obejmującego działki nr 171/15, 171/16, 171/17 i 171/18 w obrębie geod. Sochonie w narożniku ulic Transportowej i Dorzecznej.

Ww. projekt wraz z uzupełnioną prognozą oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 10 marca do 8 kwietnia 2016 r. w pokoju Nr 4 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasikowie przy ul. Białostockiej 7 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2016 r. o godz. 15 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać do Burmistrza Wasilkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urzędu Miejskiego w Wasikowie, ul. Białostocka 7,
    16-010 Wasików),

  • ustnej - do protokołu (w pokoju Nr 4 w siedzibie Urzędu),

  • drogą elektroniczną (adres: b.grzegorczyk@wasilkow.pl )

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na terenie gminy Wasilków

- na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

- ogłoszenie prasowe w „Kurierze Porannym” - Białystok

Dodana: 3 marzec 2016 08:03

Zmodyfikowana: 10 marzec 2016 09:42

Lista stron