Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Nadawki

                                               Wasilków, 04 stycznia 2017 r.

 

BGGN.6721.4.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Nadawki

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wasilkowie uchwały Nr XXIX/205/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Nadawki, obejmującego obszar położony w sąsiedztwie ulicy Nadawki oraz terenów linii kolejowej Białystok – Kuźnica, o pow. ok. 9,71 ha, z przewidywanym przeznaczeniem głównie pod zabudowę usług sakralnych, usług publicznych i usług.

W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy można wnosić w terminie do 6 lutego 2017 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków),
  • ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu przy ul. Białostockiej 7, pok. 24),
  • drogą elektroniczną (adres: kancelaria@wasilkow.pl).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wasilkowa w trakcie sporządzania projektu planu.

 

 

 

Burmistrz Wasilkowa

Dodana: 23 styczeń 2017 10:55

Zmodyfikowana: 23 styczeń 2017 11:17

Lista stron