Ogłoszenie o przetargu                                                   OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

                 Na podstawie art.37 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. poz.1774 z 2015 r./

                Burmistrz    Wasilkowa    ogłasza     publiczny     przetarg    ustny     nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Jurowce, oznaczonych jako działki:

Nr geodezyjny 70/2   o pow. 0,1068 ha – cena wywoławcza zł. 92.300,-
             „           70/3   o pow. 0,1164 ha -      „            „           zł. 83.100,-
             „           70/4   o pow. 0,0820 ha -      „            „           zł. 65.100,-
             „           70/5   o pow. 0,0820 ha -      „            „           zł. 66.500,-
             „           70/6   o pow. 0,1071 ha -      „            „           zł. 92.600,-
             „       294/18   o pow. 0,1163 ha -      „            „           zł. 80.900,-
             „       294/22   o pow. 0,0820 ha -      „            „           zł. 60.500,-
             „       294/23   o pow. 0,1051 ha -      „            „           zł. 81.800,-
+ Vat 23% , który będzie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu.

Nr Księgi Wieczystej BI1B/00009647/8.
                   
                 W/w   nieruchomości   nie   posiadają    miejscowego    planu    zagospodarowania
przestrzennego natomiast zostały ustalone warunki zabudowy dotyczące między innymi inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

                Szczegółowych    informacji    dotyczących  ww.  nieruchomości   można    uzyskać  
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7 pokój Nr 7.

                Przetarg odbędzie się dnia 22.09.2016 r. o godz.10,00 w sali Nr 5 tut. Urzędu.

               Wadium w wysokości zł. 7.000,-  należy wpłacić do dnia 19.09.2016 r. przelewem na konto w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddz. w Białymstoku z siedzibą  w Wasilkowie Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w.w. konto. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.  

             Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

                 Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

                 W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

                 Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium  wpłacone  przez osobę,  która  wygra  przetarg  zaliczone  zostanie  na  poczet  ceny
nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę  od  zawarcia  umowy, wadium  przepada
na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. Koszt umowy ponosi nabywca.

Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

                    Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.


W/w ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Kurierze Porannym i na stronie bip.Wasilkow.pl
          Wasilków, dnia 18.08.2016 r.

Sprawę prowadzi inspektor
Czesława Łukaszewicz
tel.85-71-85-233 w.24

Dodana: 19 sierpień 2016 10:45

Zmodyfikowana: 19 sierpień 2016 11:31