Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień do SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6) (2)

 

Wasilków, 14.03.2018 r.

BGGN.271.05.2018.SB

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień do SIWZ

dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej

(km 0+273,3 do km 0+804,6)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)

udzielam poniżej następujących wyjaśnień:

Problem 1: „Zwracamy się do Zamawiającego o określenie okresu gwarancji na oznakowanie.”

Odpowiedź na problem 1: Gwarancja na oznakowanie poziome grubowarstwowe - 60 miesięcy, gwarancja na oznakowanie pionowe folia III generacji - 60 miesięcy;

Problem 2: „Zwracamy się do Zamawiającego o określenie okresu pielęgnacji zieleni.”

Odpowiedź na problem 2: Wykonawca będzie pielęgnował zieleń przez 12 miesięcy.

Problem 3: „Zwracamy się do Zamawiającego kto i jakich materiałów z rozbiórki właścicielem jest Zamawiający a jakich Wykonawca. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie odległości odwozu tych materiałów których właścicielem jest Zamawiający.”

Odpowiedź na problem 3: Wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Odwóz na odległość do 2 km.

Problem 4: „Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do dokumentacji szczegółu bądź wzoru koszy na śmieci jakie należy ustawić na przedmiotowym zadaniu.”

Odpowiedź na problem 4: Kosz na śmieci ocynkowany o poj. ok. 50 l, z daszkiem, konstrukcji stalowej w kolorze czarnym, ocynkowanej, o przekroju kwadratowym/prostokątnym, strona zewnętrzna z drewnianych listew umieszczonych obok siebie równolegle, pionowo, w kolorze wykończenia elementów drewnianych ławek na rynku w Wasilkowie.

Problem 5: „Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jaką mieszankę z kruszywa łamanego należy zastosować na przedmiotowym zadaniu o parametrze przekruszenia C50/30 czy o parametrze C90/3, ponieważ SST nie precyzuje tego w sposób jednoznaczny.”

Odpowiedź na problem 5: SST zgodnie z punktem 1.3 należy zastosować mieszankę niezwiązaną z kruszywem o parametrze C90/3.

Problem 6: „Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jaką mieszankę z kruszywa naturalnego należy zastosować na przedmiotowym zadaniu. Projekt i opis pozycji wskazuje mieszankę z kruszywa naturalnego o parametrze przekruszenia Cnr a SST mieszankę z kruszywa łamanego o parametrze C50/30 a nie naturalnego.”

Odpowiedź na problem 6: Należy zastosować mieszankę niezwiązaną z kruszywem o parametrze CNR.

Problem 7: „Paragraf 11 punkt 4. Wzoru umowy mówi: „W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.” Zwracamy się o wykreślenie w/w punktu umowy ponieważ przedmiot zamówienia nie obejmuje serwisu i konserwacji tylko wykonanie robót budowlanych. Jeżeli wykonawca ma w swojej ofercie doliczyć serwis i konserwację drastycznie podniesie to koszty zamówienia i wygeneruje koszty nieadekwatne do uzyskanych przez Zamawiającego korzyści.”

Odpowiedź na problem 7: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego punktu z umowy.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

 

Dodana: 15 marzec 2018 07:49

Zmodyfikowana: 15 marzec 2018 07:49

Lista stron