Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 05.03.2019 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27.04.2017 r., znak: AR.6740.3.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...

STAROSTA POWIATU

  BIALOSTOCKIEGO

           

AR.6740. 3. 30. 2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 05.03.2019 r.

 

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 27.02.2019 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Wasilkowa, złożonnego w dniu 28.12.2018 r., wydał decyzję zmieniającą ostateczną decyzję Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27.04.2017 r., znak: AR.6740.3.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów wraz z kładką nad rzeką Supraśl, przedłużenia dwóch przepustów pod koroną drogi oraz budową: sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej oświetlenia, przebudowę sieci telekomunikacyjnej i sieci gazowej na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater objęte projektem „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”,                                     

zlokalizowanej na działkach o nr ewid. : 561, 3688, 1388/1, 1387/1, 3686, 2543, 3682/6, 3681/2, 3682/1, 1373/1, 1584/16, 3689/1, 3681/3 – obręb 13 Wasilków, jed. ewid. m. Wasilków,

 w części dotyczącej budowy kładki nad rzeką Supraśl zlokalizowanej na działkach 3886, 3688, 3689/1, 2543, 3681/3- obręb 13, jedn. ewid. m. Wasilków.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń o wydaniu decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w Urzędzie Gminy Wasilków (tablica ogłoszeń i bip).

 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

                                                                                               Z up. STAROSTY

 

  1. Karina Kurzewska

                                                                                           DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

 

 

Dodana: 5 marzec 2019 13:58

Zmodyfikowana: 5 marzec 2019 13:58