OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Wasilków 08.12.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie

publicznego transportu zbiorowego

 

             Działając na podstawie art. 7 ust. 2 (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315.1 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) niniejszym ogłaszam

 

o zamiarze Gminy Wasilków bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r,

o publicznym transporcie zbiorowym

 

 

1) Nazwa i adres właściwego organizatora

 Gmina Wasilków w imieniu, której działa Burmistrz Wasilkowa.

16-010 Wasilków ul. Białostocka 7

 

2) Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia

             Przewiduje się, że zamówienie będzie udzielone w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W trybie tym możliwe jest udzielenie zamówienia przez bezpośrednie zawarcie umowy w sytuacji gdy: „średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie”.

 

3) Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

 a) określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,

  1. b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Wasilków, dla której Gmina Wasilków jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

 

4) Przewidywana data zawarcia umowy

 do 31 grudnia 2022 r.

 

5) Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług:

 do 4 lat od dnia zawarcia umowy

 

6) Informacje dodatkowe

 Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

Dodana: 8 grudzień 2021 08:29

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2021 08:34