Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów wraz z kładką nad rzeką Supraśl, przedłużenia dwóch przepustów pod koroną drogi oraz budową: sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej oświetlenia, przebudową sieci telekomunikacyjnej i sieci gazowej na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater objęte projektem „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

AR.6740. 3. 8. 2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Wasilkowa, złożony w dniu 06.02.2017 r., (uzupełniony w dniu 24.03.2017 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów raz z kładką nad rzeką Supraśl, przedłużenia dwóch przepustów pod koroną drogi oraz budową: sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej oświetlenia, przebudowę sieci telekomunikacyjnej i sieci gazowej na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater objęte projektem „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”,                                    

zlokalizowanej na działkach o nr ewid. : 561, 3688, 1388/1, 1387/1, 3686, 2543, 3682/6, 3681/2, 3682/1, 1373/1, 1584/16, 3689/1, 3681/3 – obręb 13 Wasilków, jed. ewid. m. Wasilków,

 

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

 

obręb 13 Wasilków, jedn. ewid. m. Wasilków:

- nr geod. 1373 na działki nr 1373/1 i 1373/2,

- nr geod. 1584/9 na działki nr 1584/16 i 1584/17,

- nr geod. 3689 na działki nr 3689/1 i 3689/2,

- nr geod. 3681/1 na działki nr 3681/3, 3681/4.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy ulicy Białostockiej:

nr geod. 1373/1, 1586/16, 3689/1, 3681/3 - obręb 13 Wasilków, j. ewid. m. Wasilków.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia  29.03.2017 r. do dnia  12.04.2017 r.

            W terminie do dnia 19.04.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

 

Dodana: 29 marzec 2017 10:18

Zmodyfikowana: 29 marzec 2017 10:18