Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową dróg gminnych - ulic: Białostockiej, Grodzieńskiej, Rynek Kilińskiego i Kościelnej w Wasilkowie polegającej na budowie nawierzchni jezdni, ronda, zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżki rowerowej, zjazdów, ciągu pieszo – rowerowego wraz z budową kablowej linii oświetleniowej, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej nn, wodociągu z przyłączami

 

 

 

 

 

 

 

 

 AR. 6740. 3. 34. 2016

O B W I E S Z C Z E N I E

             Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 27.03.2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Wasilkowa, złożonego w dniu 29.12.2016 r., uzupełnionego w dniu 15.02.2017 r.), wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową dróg gminnych - ulic: Białostockiej, Grodzieńskiej, Rynek Kilińskiego i Kościelnej w Wasilkowie polegającej na budowie nawierzchni jezdni, ronda, zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżki rowerowej, zjazdów, ciągu pieszo – rowerowego wraz z budową kablowej linii oświetleniowej, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej nn, wodociągu z przyłączami zlokalizowanych na działkach nr geod.: 2543, 2982, 2932/1, 2931/1, 2930/1, 2929/1, 2561/1, 2563, 2560/4, 2618, 2757, 2665, 2749/7, 2475, 2745/2, 2744/2, 2735/2, 2734/4, 2734/6, 2697/1, 6112/1, 2681/6, 2682/4, 2508, 2506/1, 2720/3, 2474, 2473/2, 2680/1, 3759/3, 3899, 3846/1, 3409/1, 3731, 3724 i 24/3 - obręb 13 Wasilków, gm. Wasilków,

 z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

 obręb 13 Wasilków, jedn. ewid. m. Wasilków:

- nr geod. 2473 na działki nr 2473/2 i 2473/1,

- nr geod. 2506 na działki nr 2506/1 i 2506/2,

- nr geod. 2560/3 na działki nr 2506/4 i 2506/3,

- nr geod. 2561 na działki nr 2561/1, 2651/2 i 2561/3,

- nr geod. 2681/3 na działki nr 2681/6 i 2681/7,

- nr geod. 2682/3 na działki nr 2682/4 i 2682/5,

- nr geod. 2734/1 na działki nr 2734/4 i 2734/3,

- nr geod. 2734/2 na działki nr 2734/6 i 2734/5,

- nr geod. 2735 na działki nr 2735/2 i 2735/1,

- nr geod. 2744 na działki nr 2744/2 i 2744/1,

- nr geod. 2745 na działki nr 2745/2 i 2745/1,

- nr geod. 2929 na działki nr 2929/1 i 2929/2,

- nr geod. 2930 na działki nr 2930/1 i 2930/2,

- nr geod. 2931 na działki nr 2931/1 i 2931/2,

- nr geod. 2932 na działki nr 2932/1 i 2932/2,

- nr geod. 3409 na działki nr 3409/1 i 3409/2,

- nr geod. 2749/2 na działki nr 2749/7 i 2749/6.

 Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy dróg gminnych - ulic Białostockiej, Grodzieńskiej, Rynek Kilińskiego i Kościelnej:

nr geod. 2473/2, 2506/1, 2560/4, 2561/1, 2681/6, 2682/4, 2734/4, 2734/6, 2735/2, 2744/2, 2745/2, 2929/1, 2930/1, 2931/1, 2932/1, 3409/1, 2749/7 - obręb 13 Wasilków, j. ewid. m. Wasilków.

 Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400.

          Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Dodana: 31 marzec 2017 07:55

Zmodyfikowana: 31 marzec 2017 07:55