Dowożenie i odwożenie uczniów z terenu Gminy Wasilków do/z dwóch szkół podstawowych na terenie miasta Wasilkowa w okresie od 1 IX 2017 r. do 1 XII 2017 r. wraz z zabezpieczeniem opiekunów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wasilków zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi polegającej na: „Dowożeniu i odwożeniu uczniów z terenu Gminy Wasilków do/z dwóch szkół podstawowych na terenie miasta Wasilkowa w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wraz z zabezpieczeniem opiekunów”.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wasilków ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

tel. (85) 7 185 400, fax. (85) 185 700

NIP: 966-210-43-41

 

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) o wartości poniżej 30 000 euro i zarządzenia Nr 3/2016 Burmistrza Wasilkowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu i odwożeniu uczniów z terenu

Gminy Wasilków do/z dwóch szkół podstawowych na terenie miasta Wasilkowa w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wraz z zabezpieczeniem opiekunów do opieki  nad uczniami w trakcie wykonywania usługi.

Dowóz/odwóz uczniów do/z szkół odbywał się będzie w dniach nauki szkolnej w okresie  od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Trasa dowozu i odwozu uczniów oraz przewidywana liczba uczniów i kilometrów przedstawia poniższa tabela (ilość kilometrów na poszczególnych trasach jest liczona od pierwszego punktu zbiorczego).

Tabela.

Lp.

Trasy poranne

Godzina

Przewidywana liczba uczniów

Przewidywana liczba kilometrów

I trasa

Dąbrówki-Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wasilkowie

7.20

55

7

II

trasa

Nowodworce-Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wasilkowie

7.20

49

8

III

trasa

Katrynka, Rybniki, Mostek, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Sochonie, Jurowce, ul. Jurowiecka Wasilków-Szkoła Podstawowa Nr 1                       w Wasilkowie

7.00

24

25

IV

trasa

Katrynka, Rybniki, Mostek, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Sochonie, Jurowce, ul. Jurowiecka Wasilków-Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

7.00

53

25

Lp.

Trasy popołudniowe

Godzina

Przewidywana liczba uczniów

Przewidywana liczba kilometrów

V

trasa

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wasilkowie-Dąbrówki

13.45

28

7

VI

trasa

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wasilkowie-Nowodworce

13.45

25

8

VII

trasa

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wasilkowie- ul. Jurowiecka Wasilków, Jurowce, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Mostek, Rybniki, Katrynka

13.45

39

26

VIII

trasa

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wasilkowie-Dąbrówki

16.15

27

7

IX

trasa

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wasilkowie-Nowodworce

16.15

24

8

X

trasa

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wasilkowie- ul. Jurowiecka Wasilków, Jurowce, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Mostek, Rybniki, Katrynka

16.15

38

26

 

Liczba uczniów odjeżdżających ze szkół ok. godz. 13.45 i ok. godz. 16.15 jest liczbą szacunkową. Szczegółowe dane liczby uczniów odjeżdżających ze szkół ok. godz. 13.45 i ok. godz. 16.15 będą znane po ustaleniu planu godzin zajęć lekcyjnych.

 

 1. Wykonawca zapewni opiekę uczniom w czasie przewozu autobusem.
 2. Obsługę autobusu stanowić będzie kierowca z uprawnieniami oraz opiekun, który zapewni uczniom bezpieczne wsiadanie do środka transportu, opiekę nad uczniami w czasie przewozu, dojazd do właściwego przystanku oraz bezpieczne wysiadanie w miejscu przeznaczenia.
 3. Zakres świadczonych usług przewozowych będzie obejmował w szczególności:

- dowóz uczniów do miejsca nauki i odwóz do miejsca zamieszkania określonego przez zamawiająego  w niniejszym zapytaniu,

- organizację czynności bezpiecznego wsiadania uczniów do środka transportu oraz opiekę

nad uczniami w czasie przewozu,

- organizację czynności związanych z bezpiecznym wysiadaniem uczniów w miejscu

przeznaczenia,

- powiadamianie zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w wykonaniu usługi przewozu.

 1. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie autobusu Wykonawca zapewni autobus

zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym w możliwie

najkrótszym czasie, nie dłużej niż 40 minut.

 1. Autobusy zatrzymywać się będą na wyznaczonych przystankach autobusowych zlokalizowanych na trasie przebiegu autobusów, przystanki autobusowe będą wyposażone w informacje o ich kursowaniu.
 2. Wykonawca przedstawia ofertę na załączniku nr 1:
 3. a) na całość zamówienia tj. realizując dowóz na wszystkich trasach (w takim przypadku zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej na każdą trasę oddzielnie tj. na 10 tras) lub
 4. b) na wybrane trasy (w takim przypadku zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej dla każdej z wybranych tras oddzielnie).
 5. Wskazane jest aby Wykonawca we własnym zakresie przed złożeniem oferty obliczył

długość poszczególnych tras dowożenia, sprawdził warunki drogowe i ustalił kolejność

przewozu na poszczególnych trasach, aby spełnić warunki dowozu uczniów w określonych

przez Zamawiającego godzinach.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia ustala się na  okres od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału o postępowanie dotyczące :
 2. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 3. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 4. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia,
 5. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty.

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków.

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt.V.1., jeżeli Wykonawca :

1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. Wykonawcy muszą wykazać  i udokumentować że są uprawnieni do działalności zgodnie z wymogami ustawowymi  tj. posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Spełnienie warunku udziału na podstawie złożonego dokumentu licencji na transport osobowy.

 2) Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Spełnienie wymogów udziału na podstawie złożonego oświadczenia – zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

3) Potencjał techniczny.

Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować, że:

-dysponują co najmniej 1 autobusem przystosowanym do przewozu uczniów na jednej trasie lub na wszystkich trasach 4 autobusami.

Autobusy winne być wyposażone standardowo, sprawne technicznie, dopuszczone do ruchu

według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich – uczniów szkolnych i właściwie do charakteru przewozów oznakowanych.

Spełnienie wymogów udziału na podstawie złożonego oświadczenia – zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Spełnienie wymogów udziału na podstawie złożonego oświadczenia – zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Spełnienie wymogów udziału na podstawie złożonego oświadczenia – zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą będzie żądał opłaconej

polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na okres realizacji zamówienia w wysokości co najmniej

100.000,00 zł. (sto tysięcy zł)

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków łącznie zostaną wykluczeni z postępowania.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków Wykonawca przedkłada:

 1. a) oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu - wg wzoru załącznika nr 2 do zapytania,
 2. b) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Ocena spełniania powyższych warunków oparta będzie o zasadę „spełnia – nie spełnia” i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy.

 

 1. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wymagane dokumenty od Wykonawcy:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Oświadczenie dotyczące spełniania wymogów udziału w postępowaniu – zał. nr 2.
 3. Oświadczenie o zastępczych środkach transportu – zał. nr 3.
 4. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie.

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub

drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata

przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie przed

upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.

Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie i będą dla nich wiążące.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Pani Katarzyna Łuba i Pani Joanna Owsieniuk-Rafało tel. (85) 7 185 400 wew. 33 (w godzinach: 8.00-16.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze).

 

 VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert, tj. od 3 sierpnia 2017 r.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści

zapytania ofertowego.

 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Osoby te muszą złożyć podpisy również na oświadczeniach oraz w miejscach w których Wykonawca naniósł zmiany.
 2. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu

oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „ZMIANA” lub

„WYCOFANIE”.

 1. Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
 2. Protokół, oferty oraz wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane przez

Wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania są jawne.

 1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (nanoszone korektorem, skreślenia)

muszą być parafowane własnoręcznie i datowane przez osobę/osoby uprawnione,

podpisujące ofertę.

 1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

 1. Wszystkie strony oferty muszą być zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się

którejkolwiek kartki.

 1. Wszystkie wypełnione strony muszą być ponumerowane i podpisane przez osobę/osoby

upoważnione.

 1. Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze złożonych dokumentów wówczas musi być wraz z ofertą złożony oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy lub kopia potwierdzona za zgodność przez notariusza.
 2. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

 1. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta oraz wszystkie

załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. Upoważnienie musi być udokumentowane pisemnym pełnomocnictwem

podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli (oryginał pełnomocnictwa lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa

powinna być dołączona do oferty).

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować

według wzoru :

Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

i opisać: „Dowożenie i odwożenie uczniów z terenu Gminy Wasilków do/z dwóch szkół podstawowych na terenie miasta Wasilkowa w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wraz z zabezpieczeniem opiekunów”.

Niewłaściwe oznaczenie koperty może spowodować odrzucenie oferty.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 3 sierpnia 2017 r. za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, w godzinach: 8.00-16.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze.
 3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

 

XII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego

zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. Cena ma być wyrażona w złotych wraz z podatkiem VAT. W formularzu oferty należy pokazać również oddzielnie cenę bez podatku VAT oraz należy podatek VAT.
 2. Zaoferowana cena jest ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu

„cena do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod warunkiem”. Ewentualny upust cen musi

być uwzględniony w oferowanych cenach.

 1. Oferta nie zawierająca ceny ostatecznej albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Dla każdej trasy jest ustalana oddzielna punktacja według następujących kryteriów:

 1. Kryterium ceny

Cena ofertowa dla poszczególnej trasy – 90 %

Wskaźnik ceny = (cena minimalna/cena badana) x 90%

 1. Kompleksowość oferty

Za każdą trasę Wykonawca otrzymuje 1 pkt. dodatkowo np.

- 2 trasy tj. 2 pkt.,

- 6 tras tj. 6 pkt.

Suma ilości uzyskanych punktów z powyższych kryteriów stanowi ocenę punktową poszczególnej trasy. Zamówienie na danej trasie otrzyma Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. O terminie oraz miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,  którego ofertę wybrano.
 2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierającą wskazanie pełnomocnika lub lidera (w przypadku zawiązania przez wykonawców konsorcjum).
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.wasilkow.pl i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

 

Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie dot. spełniania wymogów udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o zastępczych środkach transportu

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodana: 24 lipiec 2017 11:49

Zmodyfikowana: 24 lipiec 2017 11:49

Załączniki