Zapytanie ofertowe ws. zakupu i dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający:

Nabywca: Gmina Wasilków

ul. Białostocka 7

16-010 Wasilków

NIP: 966 210 43 41

Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

ul. Supraślska 21
16-010 Wasilków

tel. 85 7185-257, fax. 85 7185-157

e-mail: mops_wasilkow@wp.pl

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów do siedziby Zamawiającego - Odbiorcy wykazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2A do niniejszego zapytania.

 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

 3. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

 4. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi przez Zamawiającego, w terminie do 3 dni od dnia przyjęcia zamówienia cząstkowego.

 2. artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.

 3. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy (załącznik nr 2A do niniejszego zapytania) oraz wzór umowy (załącznik nr 5 do niniejszego zapytania).

 4. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 5. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

 6. w uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.

 7. dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21 16-010 Wasilków, pod numerem telefonu 85 7185-157 lub e-mail: mops_wasilkow@wp.pl.

 1. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów”.

Ofertę złożyć można:

- osobiście u zamawiającego pok. nr 7,

- pisemnej na adres zamawiającego - odbiorcy (pocztą),

- pocztą elektroniczną na adres: mops_wasilkow@wp.pl

- faksem na nr 85 7185-157

W przypadku złożenia oferty cenowej faksem lub pocztą elektroniczną, ofertę należy potwierdzić pisemnie w terminie 3 dni - na adres Zamawiającego - Odbiorcy.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 02.03.2017 r. do godz. 1530.

Dodana: 16 luty 2017 14:39

Zmodyfikowana: 16 luty 2017 15:15